Mateřské školy

Mateřská škola – NENKOVICE

Mateřská škola Nenkovice je vesnickým předškolním zařízením patřícím do právního subjektu ZŠ a MŠ Nenkovice, příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je OÚ Nenkovice.

Od 1. 9. 2015 je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách ve druhém podlaží budovy ZŠ Nenkovice. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikla moderně dispozičně řešená MŠ s celodenním provozem od 6.30 do 16.15 hodin. Součástí MŠ jsou dvě prostorné třídy vyhovující počtu přijatých dětí a nepřevyšující kapacitu zařízení 30 dětí. Do MŠ jsou přijímány děti již od 2 let a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠ navštěvují i děti ze sousední vesnice Stavěšice.

Výchovu a vzdělávání zajišťují dvě pedagogické pracovnice, asistent pedagoga a školní asistent. V rámci vzdělávání MŠ nabízí výuku angličtiny, hraní na zobcovou flétnu, tvořivou činnost v keramické dílně, plavání a preventivní logopedickou péči. ŠVP PV je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby. Děti jsou vedeny k dodržování školních tradic a lidových zvyků.

Od 1. 9. 2016 děti využívají k pohybovým aktivitám nově vybudovanou školní zahradu.


Mateřská škola – ŽELETICE

Mateřská škola v Želeticích je jednotřídní vesnické předškolní zařízení patřící do právního subjektu ZŠ a MŠ Nenkovice, p. o., jejímž zřizovatelem je Obec Nenkovice.

Školka leží v příjemném, klidném a dostatečně prostorném prostředí v blízkosti lesa, polí, vinohradů, místního statku, přírodní rezervace Adamce – chráněná oblast NPP a Sovince, v blízkosti místního potoku Trkmanka, střelnice mysliveckého sdružení, Daňčí obory a cyklostezky směr Ždánice a Násedlovice. S dětmi proto organizujeme procházky a výšlapy, které lákají k pozorování změn v krásném prostředí ve všech ročních obdobích a které úzce souvisí s poznáváním rozmanitosti přírody.

Budova MŠ je jednopatrová s hlavním vstupem a zadním vstupem pro zásobování. V přízemí budovy se nachází školka se vstupní chodbičkou, kabinetem učitelek, šatnou, umývárnou s WC pro děti, prostornou a slunnou třídou a hernou, jídelnou s ložnicí, kuchyní s výdejem stravy a WC pro dospělé. Prostory třídy a herny jsou rozděleny do hracích koutů, které motivují děti ke spontánní hře a k uplatnění jejich tvořivosti a fantazie. V prvním patře je zbudované muzeum a prostorná tělocvična, kterou využíváme hlavně přes zimní období nebo při ranních rozcvičkách. Ke vstupu do MŠ se prochází přilehlou školní zahradou, která je prostorná a poskytuje dětem dostatek příležitostí k volnému pohybu i sportovnímu vyžití. Zahrada je vybavena pískovištěm a hracími prvky multifunkční věžovou sestavou loď, kolotočem na stání, vahadlovou houpačkou, pružinovými houpadly a herním domečkem. Na školní zahradě se nachází přístřešek se stolky a lavičkami, včetně hračkárny. Jsou zde zasazeny různé rostlinky, keře a stromy, které slouží dětem k pozorování jejich růstu a také se děti mohou zabývat péčí o naši bylinkovou zahrádku. S dětmi můžeme využít i místního fotbalového hřiště a dětského hřiště s jinými hracími prvky.

V zařízení pracují dvě učitelky a jedna provozní zaměstnankyně – školnice, která zabezpečuje dovoz obědů včetně zásobování potravinami z kuchyně ZŠ Nenkovice a zajišťuje přípravu dopolední a odpolední svačiny a výdej obědů pro děti. MŠ je složena s věkově smíšených dětí od 3 do 7 let v jedné třídě s názvem „Motýlci“. Provoz MŠ je od 7:00 do 16:00 hodin. Školka je zaměřena na environmentální výchovu, pohybové dovednosti dětí, zdravý životní styl a upřednostňuje prožitkové učení. Děti jsou připravovány na zdárný přechod do ZŠ posilováním jejich sebevědomí, samostatnosti, schopnosti být iniciativní, ale i tolerantní a respektovat jeden druhého. Jsme školka rodinného typu, kde se navzájem známe a respektujeme se. Na základě individuálního poznání každého dítěte podporujeme jeho rozvoj vzhledem k jeho zájmům, potřebám a možnostem po stránce tělesné, psychické a sociální. Zaměřujeme se na prevenci logopedických vad a před-čtenářskou gramotnost.

Školka dětem nabízí návštěvy keramické dílny „Hliněnka“, před-plaveckou výuku v krytém bazénu.