Obecné informace a doporučení k provozu školy od 1.9.2021

Obecné informace a doporučení k provozu školy od 1.9.2021

 • Od dětí a žáků se před prvním příchodem do MŠ a do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci budou vpuštěni do školy ve středu 1.9. obvyklým způsobem v 7.35. Žádáme rodiče, aby nedoprovázeli žáky do budovy školy. Výjimku mají pouze rodiče prvňáčků, kteří po splnění základních hygienických opatření (omytí rukou desinfekčním prostředkem umístěným ve vestibulu školy a nasazení respirátoru) mohou žáky pod vedením paní učitelky Macháčkové doprovodit do třídy.
 • Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Každá osoba (děti, žáci, zákonní zástupci) je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví. Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.
 • Žádáme rodiče, aby sledovali aktuální hygienická opatření a vybavili žáky nařízenou ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor). Ochranu dýchacích cest bude nutné používat ve společných prostorách (chodba, WC), při výuce nikoliv (platí v současné době, doufáme, že se nic do září nezmění). Tyto ochranné prostředky dýchacích cest je nutno pravidelně obměňovat.
 • Počáteční testování dětí a žáků proběhne 3x: 1.9.; 6.9. a 9.9. Čtvrtý a další test bude prováděn v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. Od října bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace,
 • Děti a žáci, kteří se nepodrobí povinnému testování, a současně se na ně nevztahuje žádná ze zdravotních výjimek, budou rovněž absolvovat výuku ve škole, ale po celou dobu pobytu ve škole včetně výuky budou nosit respirátor/roušku. Ve školní jídelně budou dodržovat odstup od ostatních žáků. Odmítnou-li netestovaní žáci nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nesmí se účastnit prezenční výuky a nemají nárok na distanční výuku.
 • Testování nepodstoupí děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 snů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Testování bude probíhat tzv. samosběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě pozitivního testu je zákonný zástupce dítěte nebo žáka povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu svého dětského lékaře, který objedná dítě nebo žáka na PCR test.
 • V případě, že PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného žáka antigenním testem, vrací se žák a celá třída zpět do školy k prezenční výuce.
 • Pokud je v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí nebo žáků z jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem a žákům vzdělávání distančním způsobem.